Struktur og Organisation

Repræsentantskab


Repræsentantskabet er gruppens øverste myndighed. Medlemmer af Repræsentantskabet er personer engageret i diagnostik, forskning og behandling af patienter med malignt melanom. På hver institution, der varetager disse funktioner, vælges en kontaktperson.

Repræsentantskabet afholder møde mindst en gang årligt. Møderne i Repræsentantskabet ledes af formanden for Forretningsudvalget.

Mødernes indhold er:
  1. Beretning fra formanden
  2. Beretning fra videnskabelige udvalg
  3. Revision af retningslinier for behandling af malignt melanom
  4. Forelæggelse af forslag til nye videnskabelige protokoller
  5. Nedsættelse af videnskabelige udvalg
  6. Eventuelt

Forretningsudvalg

Tilbage til toppenForretningsudvalget skal samordne og implementere beslutninger fra Repræsentantskabet. Forretningsudvalget varetager den overordnede koordination af de videnskabelige udvalgs arbejde samt fungerer rådgivende over for afdelinger, der varetager profylakse, diagnostik, behandling og kontrol af malignt melanom.
Forretningsudvalget består af formand og sekretær samt repræsentanter for de videnskabelige selskaber. Formanden skal være speciallæge i plastikkirurgi. Formanden vælges af Repræsentantskabet efter indstilling af Forretningsudvalget hvert 2. år i ulige år. Sekretær udpeges af Forretningsudvalget. Herudover udpeger de videnskabelige selskaber medlemmer til Forretningsudvalget. Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi udpeger 2 medlemmer. Dansk Selskab for Onkologi udpeger 2 medlemmer. Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi udpeger 2 medlemmer. Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Selskab for Canserforskning og Kirurgisk Forum udpeger hver 1 medlem til Forretningsudvalget. For alle valgbare poster er valgperioden 2 år og genvalg kan finde sted.


Videnskabelige udvalg

Tilbage til toppenVidenskabelige udvalg nedsættes af Repræsentantskabet.
Faste udvalg udgøres af:
  1. Epidemiologiudvalg
  2. Patologiudvalg
  3. Kirurgiudvalg
  4. Onkologiudvalg
Herudover kan der nedsættes udvalg på baggrund af aktuelle interesser. Mindst 1 medlem af Forretningsudvalget bør være medlem af de enkelte videnskabelige udvalg. Udvalgene konstituerer sig selv med en formand og evt. sekretær, og udvalgene udarbejder selv retningslinier for funktionstid.

Inden for de enkelte interesseområder skal de videnskabelige udvalg informeres om og godkende nye projekter, der relaterer til det pågældende videnskabelige udvalg.


Sekretariat

Tilbage til toppenSekretariatet organiserer den kliniske database og forbereder indkomne data til databehandling. Sekretariatet varetager desuden skriftlig arbejde i forbindelse med organisationens arbejde i form af skrivning af mødeindkaldelser og mødereferater.

Forretningsudvalgets sekretær fungere som daglig sekretariatsleder. Herudover ansættes nødvendig sekretær- og statistikerhjælp. Sekretariatet udarbejder årlig statusopgørelse. Statusopgørelse skal foreligge uddelt til Repræsentantskabets medlemmer minimum 3 uger før det årlige repræsentantskabsmøde. Den valgte kontaktperson på de enkelte institutioner er ansvarlig for denne uddeling.


Publikationsregler

Tilbage til toppenVidenskabelige manuskripter baseret på det landsdækkende DMG-materiale forelægges altid Forretningsudvalget inden publikation. Responsum fra Forretningsudvalget skal være førsteforfatteren på det videnskabelige manuskrift i hænde senest 3 uger fra postdato. Hvis der ikke er fremkommer responsum fra Forretningsudvalget inden 3 uger, har førsteforfatteren ret til at indsende manuskriftet til vurdering.

Som medforfatter på publikationer er alle deltagerer i projektet, som har bidraget signifikant til projektets gennemførelse. Uenigheder verørende medforfatterskab forelægges og afgøres af Forretningsudvalget. Medforfatterskab afgøres i øvrigt iht. Vancouver-reglerne.


Kilde

Tilbage til toppenOvenstående er uddrag fra "Statutter for Dansk Melanom Gruppe" vedtaget på Repræsentantskabsmøde den 23. novenmber 1999.